Algemene voorwaarden

De Bovenboerloop wordt georganiseerd door TZT'86 in Nijeveen. TZT'86 is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Triatlon bond. Om de Bovenboerloop goed en veilig te laten verlopen, gelden onderstaande voorwaarden en voorschriften. Waar loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) etc. staat, geldt man/vrouw.

Deelname

1. Als deelnemer verklaar je dat je bekend met en je onderwerpt aan deze Algemene voorwaarden en de reglementen.

2. Deelname aan de Bovenboerloop is mogelijk bij digitale inschrijving. Je inschrijving is definitief als er niet geannuleerd wordt 2 dagen voor aanvang van de Bovenboerloop (zie betalingsvoorwaarden).

3. Je inschrijving is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar, behalve als dit gebeurt op een door de Bovenboer loop aan te wijzen manier.

4. Deelname aan De Bovenboerloop staat alleen open voor hardlopers. De minimumleeftijd is 12 jaar.

5. Het is niet toegestaan met een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel de wedstrijd te lopen. Honden (al dan niet aangelijnd) mogen niet meegenomen worden.Indien u wilt deelnemen per rolstoel, wheeler etc. Moet hiervoor (uiterlijk 1 week voor de Bovenboerloop) vooraf schriftelijk toestemming gevraagd worden bij de Bovenboerloop. Toestemming zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend.

6. Deelnemers mogen zich niet laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, behalve als hiervoor (uiterlijk 1 week voor de Bovenboerloop) vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door de Bovenboerloop. Toestemming zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend.

7. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.

8. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars, medewerkers en vrijwilligers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Deelnemers moeten de aangegeven looproute volgen en instructies rondom de start opvolgen. Het niet opvolgen van instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Aansprakelijkheid en veiligheid

9. Elke deelnemer neemt deel op eigen risico. De Bovenboerloop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of de beschadiging van persoonlijke eigendommen. Dit geldt ook voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behalve ten gevolge van grove schuld van de Bovenboerloop.
10. Als deelnemer verklaar je dat je bekend bent met het feit dat deelname aan de Bovenboerloop een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke gezondheid vereist.

11. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de run onverkort van kracht, behalve als dit uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Bovenboerloop ontheffing verleend is.

12. De wedstrijdleiding heeft het recht de route op bepaalde delen te wijzigen of de Bovenboerloop voortijdig te beëindigen, op te schorten, te neutraliseren of helemaal af te gelasten. Dit kan aan de orde zijn bij extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de run redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

13. Van iedereen wordt verwacht geen enkele schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten op het parcours.

14. De deelnemer vrijwaart de Bovenboerloop voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Bovenboerloop. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

15. Sponsoren van de Bovenboerloop en de gemeente Meppel zijn op dezelfde voet als de organisator van Bovenboerloop uitgesloten van aansprakelijkheid.

Portretrecht en persoonsgegevens

16. De Bovenboerloop neemt de gegevens van de deelnemers op in een bestand. Dit bestand is voor eigen gebruik om deelnemers te informeren met nieuws over de Bovenboerloop

17. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Bovenboerloop gemaakte foto's en video's. Ook gaan deelnemers akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film/video, TV, digitale en sociaal media e.d. voor promotionele doeleinden van de Bovenboerloop ten behoeve van door haar/TZT'86 georganiseerde evenementen, zonder daarvoor enige vergoeding te claimen.

Betalingsvoorwaarden

18. Betaling van de inschrijving vindt plaats door middel van Ideal betaling.

Annuleringsvoorwaarden

19. Annulering is alleen mogelijk door 2 dagen voor de Bovenboerloop een mail te sturen naar info@tzt86.nl , gebeurt dit niet dan is de deelnemer het inschrijfgeld verschuldigd .

20. Je inschrijving is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar, behalve als dit gebeurt op een door de Bovenboerloop aan te wijzen manier. Voor meer informatie over het overdragen van je startnummer stuur je een mailtje naar info@tzt86.nl
Tijdwaarneming

21. Wij maken gebruik van tijdwaarneming via huurchips, dit zijn chips die bevestigd worden met een tie-wrap aan de schoen. Na afloop van de wedstrijd dienen deze weer ingeleverd worden bij de wedstrijdsecretariaat. Bij verlies, niet inleveren van de chip bent u €3,00 verschuldigd aan de vereniging.

In alle gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de Bovenboerloop of wedstrijdleiding.